Trung tâm Đào tạo Vietsourcing

PM – Performance Management

PM – Performance Management (Quản trị hiệu quả hoạt động) là môn học thuộc cấp độ ứng dụng trong chương trình ACCA, do đó là một môn học mang tính ứng dụng cao.

 

Môn PM – Performance Management giúp học viên phát triển kỹ năng được học trong môn MA – Management Accounting (Kế toán quản trị) ở cấp độ nền tảng  để định lượng, định tính thông tin cho việc lập kế hoạch, ra quyết định và kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp.

 

PM – Performance Management là môn học liên quan đến Kế toán quản trị, giúp học viên có thể quản lý, kiểm soát chi phí của doanh nghiệp, đồng thời lên kế hoạch, lập ngân sách và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh.

 

Môn PM – Performance Management là môn nâng cao từ môn MA – Management Accounting (Kế toán quản trị). Kiến thức của môn học này khẳng định một người làm kế toán thành công phải biết sử dụng đồng thời thông tin của kế toán tài chính và kế toán quản trị, hỗ trợ cho các nhà quản lý trong việc điều hành doanh nghiệp, đặc biệt là kiểm soát và quản trị chi phí, tạo ra giá trị cho doanh nghiệp.

 

Môn học PM – Performance Management cung cấp nhiều kiến thức mà học viên có thể ứng  dụng vào thực tiễn. Học viên có thể lựa chọn và áp dụng các kỹ thuật ra quyết định phù hợp để tối ưu hóa nguồn lực cũng như nhận diện, đánh giá và kiểm soát rủi ro của doanh nghiệp, đạt mục tiêu kinh doanh đề ra.

Nội dung  kiến thức môn học PM – Performance Management

 

A – Information, technologies and systems for organizational performance: Hệ thống thông tin quản lý, quản lý công nghệ thông tin để quản trị doanh nghiệp hiệu quả

B – Specialist cost and management accounting techniques: Phương pháp tính toán và quản trị chi phí trong doanh nghiệp

C – Decision – making techniques: Các kỹ năng ra quyết định trong ngắn hạn

D – Budgeting and control: Kiểm soát và lập dự toán

E – Performance measurement and control: Đo lường và kiểm soát hiệu quả hoạt động

Mục tiêu môn học PM – Performance Management

Khi hoàn thành môn học PM – Performance Management, học viên có thể:

performance management

Cấu trúc đề thi môn PM – Performance Management

 

Hàng năm, ACCA tổ chức 4 kỳ thi cho môn PM – Performance Management: kỳ thi tháng 3, kỳ thi tháng 6, kỳ thi tháng 9 và kỳ thi tháng 12.

 

Mỗi thí sinh sẽ có 180 phút chính thức và 15 phút chuẩn bị để hoàn thành bài thi của môn PM – Performance Management

 

Đề thi gồm 3 phần:

Tổng điểm của bài thi PM – Performance Management là 100 điểm, nếu số điểm của bạn >50% tổng số điểm thì đồng nghĩa với việc bạn đã pass môn này.

Total Views: 75 ,