Trung tâm Đào tạo Vietsourcing

APM – Advanced Performance Management

APM – Advanced Performance Management là một trong bốn môn học tự chọn thuộc cấp độ chuyên nghiệp, đồng thời cũng là môn học cuối cùng liên quan đến Quản trị hoạt động hiệu quả trong chương trình ACCA.

Môn học giúp trang bị cho học viên các kiến thức, kỹ năng trong việc lựa chọn và áp dụng các kỹ thuật liên quan đến kế toán quản trị chiến lược trong môi trường kinh doanh phức tạp.

APM – Advanced Performance Management (Quản trị hiệu quả hoạt động nâng cao) là môn học cung cấp cho học viên tư duy chiến lược trong việc lập kế hoạch và quản trị doanh nghiệp một cách hiệu quả.

APM – Advanced Performance Management là môn học được phát triển từ môn PM – Performance Management (Quản trị hiệu quả hoạt động) ở cấp độ kỹ năng, do đó học viên cần ôn tập và nắm chắc các kiến thức đã được học ở môn PM – Performance Management để dễ dàng thành công với môn học APM – Advanced Performance Management.

Ngoài ra, môn APM – Advanced Performance Management là môn học có liên quan đến môn SBL – Strategic Business Leader (Lãnh đạo chiến lược kinh doanh). Vì vậy học viên cũng có thể học và thi song song 2 môn học này để tiết kiệm thời gian.

APM – Advanced Performance Management là một trong bốn môn học tự chọn của chương trình ACCA cùng với: AFM – Advanced Financial Management (Quản trị tài chính nâng cao), AAA – Advanced Audit and Assurance (Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo nâng cao) và ATX – Advanced Taxation (Thuế nâng cao)

APM relationship

Nội dung môn học APM – Advanced Performance Management


Mục đích của môn học APM – Advanced Performance Management là áp dụng các kiến thức, kỹ năng liên quan và thực hành xét đoán trong việc lựa chọn và áp dụng các kỹ thuật kế toán quản trị chiến lược trong bối cảnh kinh doanh khác nhau để đóng góp vào việc lập kế hoạch, kiểm soát và đánh giá hiệu suất của một tổ chức và sự phát triển chiến lược và hoạt động của tổ chức đó.

Môn học APM – Advanced Performance Management (Quản trị hiệu quả hoạt động nâng cao) phát triển thêm các khía cạnh đã được giới thiệu trong môn học PM – Performance Management ở cấp độ kỹ năng.

Môn học trang bị cho thí sinh, với vai trò của một kế toán quản trị, lập kế hoạch và kiểm soát hiệu suất để thiết lập các mục tiêu chiến lược, theo dõi và kiểm soát việc thực hiện các mục tiêu này. Đồng thời đánh giá tác động của các yếu tố bên ngoài đối với chiến lược, các vấn đề quản lý và giải quyết các rủi ro mà các yếu tố này được đo lường và quản trị.

Từ việc đánh giá quả quản lý và tác động của các yếu tố rộng hơn, môn học APM – Advanced Performance Management xem xét các vấn đề liên quan đến hệ thống thông tin quản lý hiệu quả và thiết kế của hệ thống.
Đồng thời cũng giải quyết các tác động của sự phát triển công nghệ đối với việc quản lý hiệu suất và hệ thống đo lường được sử dụng bởi các tổ chức.

Môn học APM – Advanced Performance Management bao gồm các hệ thống quản lý hiệu suất sang phạm vi và áp dụng các kỹ thuật đo lường hiệu suất nâng cao trong nhiều bối cảnh khác nhau, bao gồm cả các tổ chức phi lợi nhuận và các doanh nghiệp đa quốc gia.

Học viên được kỳ vọng sẽ tổng hợp kiến thức đã học trong vai trò cố vấn cho các nhà quản lý cấp cao hoặc khách hàng độc lập về cách đánh giá và kiểm soát hiệu suất của một công ty cụ thể.

Phần kỹ năng chuyên nghiệp trong môn APM – Advanced Performance Management liên kết với tất cả những phần khác và cung cấp các kỹ năng nghề nghiệp mà thí sinh phải thể hiện trong kỳ thi.

Các kỹ năng sẽ giúp cho học viên dễ được tuyển dụng hơn, hoặc nếu đã đi làm, sẽ nâng cao khả năng thăng tiến trên con đường nghề nghiệp.

Nội dung chính của môn APM – Advanced Performance Management bao gồm:

APM-content

Nội dung chi tiết như sau:

 

A. Lập kế hoạch và kiểm soát chiến lược

1. Kế toán quản trị chiến lược

2. Phân cấp đo lường hiệu suất

3. Quản lý và kiểm soát hiệu suất

4. Thay đổi cơ cấu kinh doanh và kế toán quản trị

5. Môi trường, xã hội và các nhân tố quản trị

 

B. Quản trị hiệu quả hệ thống thông tin và sự phát triển trong công nghệ

1. Hệ thống thông tin quản lý hiệu suất

2. Nguồn thông tin quản lý

3. Hệ thống công nghệ và xử lý thông tin

4. Phân tích dữ liệu

5. Báo cáo quản trị

 

C. Đo lường hiệu quả cấp chiến lược

1. Các biện pháp thực hiện chiến lược trong công ty tư nhân

2. Đo lường hiệu quả hoạt động ngành và vấn đề chuyển giá

3. Các biện pháp chiến lược trong tổ chức phi lợi nhuận

4. Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả phi tài chính

5. Vai trò của chất lượng trong quản lý thông tin và hệ thống đo lường hiệu quả

6. Đo lường hiệu quả và vấn đề quản lý nguồn nhân lực chiến lược

7. Các khía cạnh hành vi khác trong đo lường hiệu quả

 

D. Đánh giá hiệu quả

1. Quan điểm thay thế về đo lường và quản lý hiệu quả

2. Các vấn đề về hiệu quả chiến lược trong mô hình kinh doanh phức tạp

 

E.  Kỹ năng chuyên môn

1. Trao đổi thông tin

2. Phân tích, đánh giá

3. Sự hoài nghi và xét đoán nghề nghiệp

4. Sự nhạy bén trong thương mại

 

F. Khả năng sử dụng và ứng dụng công nghệ

1. Sử dụng công nghệ, truy cập hiệu quả và các thao tác chỉnh sửa thông tin liên quan

2. Thực hành trên các phương án trả lời phù hợp, sử dụng các chức năng có sẵn và được yêu cầu trong phần trả lời

3. Sử dụng các công cụ thích hợp để dịch chuyển các cửa sổ trên máy tính, trả lời các câu hỏi của bài thi

4. Trình bày dữ liệu và sử dụng các công cụ thích hợp, trao đổi thông tin một cách hiệu quả.

 

Cấu trúc đề thi môn Advanced Performance Management (APM)

 

Môn học được đánh giá bằng một bài thi kéo dài 3 giờ 15 phút.

 

Phần A

 

Phần A của bài thi sẽ luôn là một bài tập tình huống 50 điểm về một tổ chức trong một bối cảnh kinh doanh cụ thể.

 

50 điểm sẽ bao gồm 40 điểm chuyên môn và 10 điểm điểm kỹ năng nghề nghiệp. Tất cả các kỹ năng nghề nghiệp đều sẽ được kiểm tra trong Phần A.

Câu hỏi có thể về một tuyên bố sứ mệnh của tổ chức và các mục tiêu chiến lược và các học viên sẽ được kỳ vọng có thể đánh giá các phương pháp mà tổ chức kiểm soát, quản lý và đo lường hiệu quả để đạt được các mục tiêu của họ.

Điều này bao gồm đánh giá báo cáo kết quả hoạt động của tổ chức, hệ thống thông tin, chiến lược hoặc dự án mới và quản lý hiệu quả và các hệ thống đo lường.

Các ứng viên nên hiểu rằng họ sẽ được kỳ vọng thực hiện tính toán, so sánh với thông tin thích hợp và đưa ra các khuyến nghị cần thiết.

Kế toán quản trị được yêu cầu phải xem xét một loạt các vấn đề sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của tổ chức, việc đạt được các mục tiêu và tác động đến các hoạt động, v.v.thí sinh sẽ thấy Phần A của bài thi tập trung vào một loạt các vấn đề trong nội dung trên từ các phần A, B và C.

Những phần này sẽ được phân bổ khác nhau tùy thuộc vào bối cảnh kinh doanh mà tình huống trong Phần A đưa ra.

Các câu hỏi của Phần A sẽ yêu cầu thí sinh đưa ra câu trả lời theo một định dạng cụ thể, ví dụ: lập một báo cáo cho Hội đồng quản trị.

 

Phần B

 

Thí sinh sẽ được yêu cầu trả lời thêm hai câu hỏi 25 điểm trong Phần B của bài thi, thường sẽ bao gồm các câu hỏi dựa trên tình huống cụ thể. 25 điểm bao gồm 20 điểm chuyên môn và 5 điểm kỹ năng chuyên nghiệp.

Phần B sẽ kiểm tra kết hợp các kỹ năng chuyên môn phù hợp với câu hỏi. Mỗi câu hỏi sẽ kiểm tra tối thiểu hai kỹ năng từ Phân tích và Đánh giá, sự hoài nghi và xét đoán cũng như Sự nhạy bén trong thương mại.

Một trong những câu hỏi của Phần B sẽ chủ yếu đến từ phần D của đề cương ở trên, tuy nhiên những câu hỏi khác trong phần B có thể đến từ bất kỳ phần nào khác.

Các câu hỏi của Phần B cũng sẽ yêu cầu thí sinh giải quyết một loạt các vấn đề ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của một tổ chức trong các tình huống kinh doanh cụ thể.

Tổng cộng 100 điểm, điểm thi đỗ là 50 điểm.

APM – Advanced Performance Management là một trong số những môn học khó ở level P với tỉ lệ thi đỗ trên toàn cầu thấp, dao động trong khoảng 29 – 32%.

Môn học này không chỉ đòi hỏi học viên biết tính toán mà còn yêu cầu học viên phải biết nhìn nhận và đánh giá vấn đề của doanh nghiệp trong các tình huống cụ thể.

Do vậy thực tế ở Việt Nam không nhiều học viên lựa chọn thi môn này trong số 4 môn lựa chọn, tuy nhiên nội dung môn học …

Total Views: 81 ,