Trung tâm Đào tạo Vietsourcing

Sách

Vào tháng 4 năm 2001 Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (Hội Đồng) đã chấp thuận đưa vào sử dụng IAS 2 Hàng tồn kho - chuẩn mực vốn đã được ban hành bởi Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế vào tháng 12 năm 1993
Download
Xem trực tiếp
Do những thay đổi về cách sử dụng thuật ngữ trong các chuẩn mực quốc tế về báo cáo tài chính (IFRS) theo yêu cầu của chuẩn mực kế toán quốc tế số 01
Download
Xem trực tiếp
Tháng 4 năm 2001, Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (sau đây gọi tắt là “Hội đồng”) đã thông qua IAS 8 Lãi hoặc lỗ thuần trong kỳ, sai sót cơ bản và thay đổi chính sách kế toán, trước đây được ban hành bởi Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế vào tháng 12 năm 1993
Download
Xem trực tiếp