Trung tâm Đào tạo Vietsourcing

Tư vấn quản trị

Với môi trường kinh doanh và hệ thống pháp luật hiện nay, hệ thống quản trị doanh nghiệp hiệu quả là rất cần thiết để doanh nghiệp đạt được mục tiêu chiến lược và kỳ vọng của các bên liên quan. Ban lãnh đạo là đầu mối cho hoạt động quản trị doanh nghiệp và thông qua trách nhiệm giám sát của mình sẽ xem xét hoạt động để có được các đánh giá về hiện trạng quản trị doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn quản trị của Vietsourcing đáp ứng nhu cầu của khách hàng bất kể ngành nghề, quy mô và mức độ phức tạp của Doanh nghiệp.

Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi với kiến thức về chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp đảm bảo hỗ trợ Doanh nghiệp trong việc phân tích thực trạng doanh nghiệp, tiếp nhận các phản hồi và đưa ra các khuyến nghị, từ đó từng bước giúp doanh nghiệp hoàn thiện mô hình quản trị của mình.

  • Tư vấn cho lãnh đạo tập đoàn về hệ thống cơ cấu tổ chức
  • Tư vấn về qui trình quản lý nhân sự
  • Tư vấn về hệ thống báo cáo quản trị
  • Xây dựng mô hình quản trị theo các lớp