Courses Grid

  • Newest
  • Oldest
  • Price high
  • Price low
  • Overall Rating
  • Most Viewed

Khóa học

Báo cáo Tài chính Hợp nhất - Khóa cơ bản - 2024

Cung cấp cho người học những tình huống cụ thể của các quy định về lập báo cáo tài chính hợp nhất theo khung pháp lý kế toán hi...
Cơ bản
0 Lectures
0 Hours

Chinh phục Thế giới Tài chính - Khóa học Dành cho Các Nhà Quản lý

Bạn là một nhà quản lý hoặc đang dự định trở thành một nhà quản lý? Bạn muốn nắm vững về tài chính để đưa doanh nghiệp của bạn ...
Cơ bản
0 Lectures
30 giờ

ACCA FM - Financial Management 2024

ACCA FM cung cấp cho người học những kiến thức để trở thành một nhà quản trị tài chính, nội dung kiến thức bao gồm các vấn đề v...
Cấp độ 2
131 Lectures
60 giờ

ACCA PM - Performance Management 2024

Bạn sẽ phát triển kiến thức và kỹ năng trong việc áp dụng các kỹ thuật kế toán quản trị với thông tin định lượng và định tính đ...
Cấp độ 2
0 Lectures
0 Hours

ACCA LW - Corporate And Business Law 2024

Môn học này sẽ cung cấp cho học viên phát triển kiến thức và kỹ năng trong sự hiểu biết về khuôn khổ pháp lý chung và các lĩnh ...
Cấp độ 2
0 Lectures
48 giờ

ACCA FR - Financial Reporting 2024

Bạn sẽ phát triển kiến thức và kỹ năng trong việc hiểu và áp dụng các chuẩn mực kế toán và khuôn khổ lý thuyết trong việc lập b...
Cấp độ 2
164 Lectures
48 giờ

Vietsourcing @2006 – 2004. Powered by Mona Media.

Total Views: 1548 ,