Trung tâm Đào tạo Vietsourcing

Tư vấn xây dựng quy trình kiểm soát nội bộ

Đào tạo ACCA

Kiểm soát nội bộ là hệ thống những quy tắc và các quy trình kiểm soát nhằm kiểm tra tính an toàn và chính xác của những thông tin về tài chính. Có thể nói, kiểm soát nội bộ rất quan trọng, vì ngoài kiểm soát nó còn giúp cải thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Bên cạnh đó kiểm soát nội bộ còn có thể hạn chế sự gian lận của các nhân viên quản lý tài chính trong công ty, doanh nghiệp khá hiệu quả.

Những lợi ích thiết thực khi xây dựng hệ thống qui trình kiểm soát nội bộ vững mạnh trong doanh nghiệp:

 • Đảm bảo tính chính xác của các số liệu kế toán và báo cáo tài chính của công ty
 • Giảm bớt rủi ro gian lận hoặc trộm cắp đối với công ty do bên thứ ba hoặc nhân viên của công ty gây ra
 • Giảm bớt rủi ro sai sót không cố ý của nhân viên mà có thể gây tổn hại cho công ty
 • Giảm bớt rủi ro không tuân thủ chính sách và quy trình kinh doanh của công ty
 • Ngăn chặn việc tiếp xúc những rủi ro không cần thiết do quản lý rủi ro chưa đầy đủ

Chúng tôi sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình thầm định, xác định và đánh giá rủi ro để từng bước xây dựng và hoàn thiện toàn bộ qui trình kiểm soát nội bộ trong đơn vị:

 • qui chể tài chính
 • qui trình kiểm soát hàng tồn kho,
 • qui trình kiểm soát các khoản phải thu, phải trả
 • qui trình kiểm soát dòng tiền, ngân quĩ
 • Qui trình quản lý và kiểm soát tài sản cố định
 • Qui trình quản lý mua sắm, phân phối hàng hóa.
 • Và các qui trình đặc biệt thiết kế theo đặc thù của đơn vị
Total Views: 15 ,

Quản trị doanh nghiệp tốt là nền tảng cho một tổ chức vững mạnh. Chức năng quan trọng này thiết lập phương thức vận hành và hành vi cả bên trong và bên ngoài của tổ chức