Trung tâm Đào tạo Vietsourcing

Tư vấn quản trị doanh nghiệp

Đào tạo ACCA

Quản trị doanh nghiệp tốt là nền tảng cho một tổ chức vững mạnh. Chức năng quan trọng này thiết lập phương thức vận hành và hành vi cả bên trong và bên ngoài của tổ chức.

Hơn bao giờ hết, Hội đồng quản trị cần phải giám sát hiệu quả hơn và cung cấp sự minh bạch cho các bên liên quan bên trong và bên ngoài của doanh nghiệp, đáp ứng được sự tin tưởng của những khách hàng, đối tác và nhà đầu tư.

 • Tư vấn chiến lược

Các doanh nghiệp hàng đầu đang thực hiện các bước chuyển đổi lớn, định nghĩa lại mục đích của doanh nghiệp, bắt tay vào chuyển đổi công nghệ số toàn diện, theo đuổi các chiến lược tăng trưởng quyết liệt và học cách sáng tạo đột phá.

Vietsourcing sẵn sàng hợp tác với doanh nghiệp để xác định các chiến lược truyền cảm hứng cho khách hàng và nhân viên của doanh nghiệp để khai thác thành công những tiềm năng của mình từ giai đoạn phân tích tổng quát cho đến giai đoạn triển khai thực hiện chiến lược với từng hành động cụ thể

  • Khảo sát và tư vấn lập báo cáo chiến lược
  • Tư vấn xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp / Chiến lược kinh doanh
  • Triển khai thực hiện chiến lược theo phương pháp bảng điểm cân bằng (Balanced Scorecard – BSC)
  • Tư vấn xây dựng kế hoạch kinh doanh
  • Hỗ trợ triển khai chiến lược
  • Tư vấn xây dựng kế hoạch đào tạo theo khung năng lực
 • Dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp và tư vấn cho HĐQT

Tập trung vào vấn đề quan trọng để có được tầm nhìn về xu hướng kinh doanh

  • Tăng cường cầu nối giữa các bên liên quan, nhà đầu tư, giám đốc doanh nghiệp và quản lý
  • Đánh giá và nâng cao hiệu quả của HĐQT và các Ủy ban trực thuộc
  • Phân tích, tư vấn và hỗ trợ triển khai hệ thống quản trị doanh nghiệp trong toàn tổ chức
 • Dịch vụ tư vấn phát triển bền vững

Tích hợp phát triển bền vững vào trong các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp

  • Định hướng và xây dựng chiến lược bền vững tổng thể, lập kế hoạch và thực hiện chiến lược bền vững
  • Kết hợp các mục tiêu phát triển bền vững quan trọng gắn liền với mục tiêu kinh doanh
  • Phát triển và rà soát số liệu có liên quan để công bố và truyền thông minh bạch về các vấn đề môi trường, xã hội, quản trị (ESG) trọng yếu
  • Thiết lập khung đánh giá tổng tác động của các lựa chọn đầu tư và chiến lược của tổ chức nhằm thúc đẩy tăng trưởng lâu dài
 • Dịch vụ tư vấn và rà soát hoạt động kiểm soát

Tăng cường kiểm soát nội bộ để đạt được hiệu quả hoạt động

  • Thiết kế và rà soát các quy trình nghiệp vụ hiện hành trong doanh nghiệp
  • Chuẩn hóa quy trình và hệ thống với các hình mẫu kiểm soát tiên tiến
  • Tối ưu hóa các kiểm soát nội bộ hiện có để giải quyết các rủi ro kinh doanh trọng yếu
  • Phát triển khung kiểm soát nội bộ dựa trên cơ sở đánh giá rủi ro
  • Nâng cao kỹ năng xác định hoạt động kiểm soát và lưu thành tài liệu văn bản cho đội ngũ nhân sự theo phương pháp của COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway)
 • Dịch vụ thiết kế và rà soát hệ thống phân quyền

Thúc đẩy quá trình đưa ra quyết định

  • Hiểu rõ khẩu vị rủi ro của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh
  • Đánh giá hiện trạng của hệ thống kiểm soát nội bộ hiện tại cũng như tính chất và khối lượng giao dịch
  • Thúc đẩy quá trình ra quyết định kinh doanh cùng hệ thống phân quyền phù hợp với doanh nghiệp (SoA)
 • Tư vấn tuân thủ đạo luật Sarbanes – Oxley (SOX)

Cung cấp các dịch vụ tư vấn về kiểm soát nội bộ tuân thủ theo Điều 404 của Đạo luật Sarbanes-Oxley (SOX) ban hành tại Hoa Kỳ, Bộ Luật Chứng khoán và Công cụ Tài chính (J-SOX) ban hành tại Nhật Bản, phiên bản Hàn Quốc của Đạo luật SOX (K-SOX), Bộ chuẩn mực cơ bản về kiểm soát nội bộ trong tổ chức doanh nghiệp tại Trung Quốc (C-SOX) và các đạo luật và quy định khác

  • Tổ chức các chương trình và hội thảo đào tạo theo yêu cầu, đảm bảo tương tác cao, hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức và truyền thông cho các nhân viên trong doanh nghiệp về các yêu cầu và quy định của Đạo luật SOX, J-SOX, K-SOX, C-SOX
  • Thực hiện đánh giá rủi ro và xác định phạm vi rà soát liên quan
  • Đánh giá mức độ sẵn sàng và mức độ trưởng thành của hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp hướng đến mục tiêu tuân thủ với các yêu cầu và quy định của Đạo luật SOX, J-SOX, K-SOX, C-SOX
  • Soạn thảo văn bản các quy trình hoạt động chính trong doanh nghiệp (diễn giải quy trình / lưu đồ / ma trận rủi ro và kiểm soát), xác định các hoạt động kiểm soát trọng yếu, thực hiện kiểm tra quy trình nghiệp vụ và đánh giá tính hiệu quả trong thiết kế của các hoạt động kiểm soát, dựa trên các chuẩn mực kiểm toán PCAOB và khung kiểm soát nội bộ theo COSO
  • Đánh giá tính hiệu quả của các hoạt động kiểm soát doanh nghiệp
  • Xác định các vấn đề thiếu sót và đề xuất các biện pháp khắc phục phù hợp
Total Views: 30 ,

Quản trị doanh nghiệp tốt là nền tảng cho một tổ chức vững mạnh. Chức năng quan trọng này thiết lập phương thức vận hành và hành vi cả bên trong và bên ngoài của tổ chức