Trung tâm Đào tạo Vietsourcing

IAS® 38 Tài sản vô hình là một trong những chuẩn mực quan trọng trong môn học Báo cáo tài chính (FR), liên quan đến cách doanh nghiệp hạch toán tài sản vô hình. Chuẩn mực này có thể được kiểm tra trong tất cả các phần của bài thi. Một thí sinh chuẩn bị […]

Xem thêm

Người chấm thi môn FR nhận thấy rằng các học viên gặp khó khăn trong việc áp dụng IFRS® 5, Tài sản dài hạn nắm giữ để bán và Hoạt động không liên tục. Bài viết này sẽ tập trung vào hoạt động không liên tục. Việc xác định và trình bày một hoạt động […]

Xem thêm

Việc áp dụng chuẩn mực kế toán IFRS® 15, Doanh thu từ Hợp đồng với Khách hàng đã trở thành bắt buộc cho các kỳ báo cáo hàng năm bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 trở đi. Đối với nhiều đơn vị, như các đơn vị trong lĩnh vực thương mại bán […]

Xem thêm

Tổng quan Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS®) 9 Công cụ Tài chính và Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IAS®) 32 Công cụ Tài chính: Trình bày là những chuẩn mực phức tạp, đặc biệt đối với người sử dụng và người lập báo cáo tài chính. Do đó, không có […]

Xem thêm

Mặc dù tài khoản phải trả thương mại trong sổ cái cung cấp thông tin tổng quan về tổng số tiền nợ của tất cả các nhà cung cấp tín dụng, nhưng vẫn phải duy trì các hồ sơ giao dịch riêng biệt với từng nhà cung cấp riêng lẻ và những hồ sơ này […]

Xem thêm

Đối với các mục đích của kỳ thi FA1, FA2 và FFA/FA, giả định rằng mọi đơn vị đều sử dụng hệ thống kế toán trên máy vi tính và hệ thống bán hàng cũng như mua hàng được tích hợp vào hệ thống kế toán. Điều này có nghĩa là việc bán hàng và […]

Xem thêm

Bài viết này tập trung vào một số nguyên tắc chính của báo cáo tài chính hợp nhất mà thí  sinh phải hiểu được và đưa ra các ví dụ câu hỏi trong bài thi dạng trắc nghiệm hoặc lựa  chọn.  (1) Mối quan hệ công ty mẹ – công ty con được xác định […]

Xem thêm

Tài sản và trách nhiệm pháp lý  Khi lập báo cáo tình hình tài chính hợp nhất, tài sản và trách nhiệm pháp lý của công ty mẹ và công ty con  được cộng lại với nhau và sau đó thực hiện một số bút toán điều chỉnh hợp nhất. Mục tiêu là lập báo […]

Xem thêm

IFRS 15, Doanh thu từ Hợp đồng với Khách hàng  Bài viết này xem xét việc áp dụng IFRS 15, Doanh thu từ Hợp đồng với Khách hàng trong việc kế toán chiết  khấu thanh toán (thanh toán sớm); phù hợp nhất với sinh viên học môn FA. Sinh viên học FA1 và FA2 cũng  […]

Xem thêm