Trung tâm Đào tạo Vietsourcing

Tài sản và trách nhiệm pháp lý 

Khi lập báo cáo tình hình tài chính hợp nhất, tài sản và trách nhiệm pháp lý của công ty mẹ và công ty con  được cộng lại với nhau và sau đó thực hiện một số bút toán điều chỉnh hợp nhất. Mục tiêu là lập báo cáo tình  hình tài chính hợp nhất như thể đơn vị là một đơn vị duy nhất, nên cần phải loại bỏ số dư nội bộ vì đơn vị chỉ nên báo cáo tài sản và nợ đối với bên ngoài đơn vị. Ngoài ra, cũng cần ghi nhận mọi điều chỉnh giá trị hợp lý  (FV) sẽ phát sinh trên tài sản thuần của công ty con tại ngày mua và thay thế khoản đầu tư của công ty mẹ vào  công ty con bằng lợi thế thương mại phát sinh khi hợp nhất. 

Vốn chủ sở hữu 

Trong kỳ thi FA/FFA, phần vốn chủ sở hữu của báo cáo tình hình tài chính hợp nhất sẽ chỉ chứa vốn cổ phần  và thặng dư vốn cổ phần của công ty mẹ. Thặng dư vốn cổ phần có thể được trình bày dưới dạng ‘Các thành  phần khác của vốn chủ sở hữu’. Cũng có thể cần phải xác định số dư chính xác của thu nhập được giữ lại. Bao  gồm lợi nhuận giữ lại của công ty mẹ và phần lợi nhuận sau khi mua lại công ty con của đơn vị. Lợi nhuận sau  khi mua lại công ty con sẽ được chia sẻ giữa công ty mẹ (phần của đơn vị trong lợi nhuận giữ lại) và lợi ích  của cổ đông không kiểm soát (NCI) theo tỷ lệ phân chia lãi và lỗ. 

Ví dụ sau đây giải thích toàn bộ quá trình hợp nhất 

Câu hỏi 

Vào ngày 1 tháng 1 năm 20X1, Công ty Singapore đã trả 90.000 USD mua quyền kiểm soát 80% vốn cổ phần  của Công ty Marina Bay khi lợi nhuận giữ lại của Công ty Marina Bay là 25.000 USD. Báo cáo tóm tắt về tình  hình tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 20X2 như sau: 

Công ty  

Marina Bay 

Singapore 

$

Đầu tư vào Marina Bay Co 90.000
Tài sản cố định 30.000 30.000
Tài sản lưu động 30.000 30.000
150.000 60.000
Cổ phiếu thường 25.000 15.000
Lợi nhuận giữ lại 100.000 40.000
125.000 55.000
Nợ phải trả 25.000 5.000
150.000 60.000

 

Thông tin bổ sung 

(i) Tại ngày mua lại, giá trị hợp lý của NCI của Marina Bay Co được xác định là 20.000 USD 

(ii) Vì mục đích hợp nhất, tại ngày mua, giá trị hợp lý của khu đất không tính khấu hao của Marina Bay Co  vượt quá giá trị ghi sổ của nó 25.000 USD. Marina Bay Co chưa thực hiện điều chỉnh giá trị hợp lý này vào  báo cáo tài chính riêng lẻ của mình. 

(iii) Vào ngày báo cáo, Singapore Co đang nợ Marina Bay Co. 

Yêu cầu: Lập báo cáo tình hình tài chính hợp nhất cho công ty Singapore tại ngày 31 tháng 12 năm  20X2.

Trả lời 

Khi tiếp cận một câu hỏi như vậy, cần thiết lập lợi nhuận sau khi mua lại công ty con (sau đó được phân chia  giữa và NCI), lợi thế thương mại phát sinh khi mua lại cũng như số dư cuối kỳ của NCI và thu nhập giữ lại  của tập đoàn. Một thói quen tốt là chuẩn bị một báo cáo thể hiện cấu trúc tập đoàn để đảm bảo rằng đã ghi  nhận mối quan hệ của công ty mẹ và NCI đối với lợi nhuận của công ty con và thời gian công ty con là thành  viên của tập đoàn. 

Cấu trúc tập đoàn W1 

Công ty Singapore  

(công ty mẹ) 

Được mua cách đây hai  năm (ngày 1 tháng 1 năm  20X1) 

↓ 

Công ty Marina Bay  (công ty con) 

80% Tập đoàn / 20% NCI 

Tiếp theo giá trị hợp lý của tài sản thuần của công ty con tại ngày mua được xác lập sau khi điều chỉnh giá trị hợp lý đối với đất. Lợi nhuận sau khi mua lại của công ty con cũng được xác định và phân chia giữa công ty  mẹ và NCI theo tỷ lệ cổ phần. Tài sản ròng của công ty con được thể hiện bằng vốn chủ sở hữu (vốn cổ phần  cộng với tất cả các khoản quĩ dự trữ). Lưu ý rằng tài sản ròng của công ty con tại ngày mua cần điều chỉnh giá  trị hợp lý trên giá trị của nhà xưởng thiết bị (PPE) của công ty con. Việc điều chỉnh này vẫn cần thiết vào ngày  báo cáo vì tài sản vẫn được nắm giữ. 

W2 Tài sản thuần của công ty con 

Tại ngày 

Tại ngày 

Sau khi 

báo cáo 

mua lại 

mua lại 

$ 

$

Cố phiếu thường 15.000 15.000
Lợi nhuận giữ lại 25.000 40.000 15.000
Điều chỉnh giá trị hợp lý của PPE 25.000 25.000 
Giá trị hợp lý của 

tài sản ròng 

65.000 70.000 15.000

 

Từ đó, chúng ta có thể thấy lợi nhuận sau khi mua lại của công ty con là 15.000 USD. Chúng được phân bổ,  80% cho thu nhập của tập đoàn và 20% cho NCI. Thêm vào đó, cần lưu ý rằng tài sản ròng của công ty con  khi mua lại là 65.000 USD. Đây là một con số quan trọng để tính toán lợi thế thương mại, công việc tiếp theo  cần thực hiện. 

Giờ đây, lợi thế thương mại có thể được thiết lập bằng cách so sánh giá trị của toàn bộ hoạt động kinh doanh  được thể hiện bằng số tiền mà công ty mẹ đã trả cho quyền kiểm soát cùng với NCI, được so sánh với giá trị hợp lý của tài sản ròng có thể xác định được của công ty con . 

W3 Lợi thế thương mại

$
Giá trị hợp lý (FV) của khoản đầu tư của công ty mẹ khi mua lại – quyền kiểm soát 90.000
NCI @ FV khi mua lại – cổ đông không kiểm soát 20.000
FV của tài sản ròng khi mua lại (w2) (65.000)
Lợi thế thương mại phát sinh tại ngày mua 45.000

 

Công việc tiếp theo là xác định NCI tại ngày báo cáo. NCI là một phần trong vốn chủ sở hữu của công ty con  và do đó, số dư đầu kỳ vào ngày mua lại sẽ tăng lên cùng với phần lợi nhuận được chia và giảm nếu kết quả kinh doanh của công ty con bị lỗ. 

W4 NCI 

$
Số dư đầu kỳ (w3) 20.000
Cộng với NCI% lợi nhuận sau mua lại (20% x 15.000) (w2) 3.000
23.000

 

 Hoạt động cuối cùng là thu nhập giữ lại của tập đoàn bao gồm thu nhập giữ lại của công ty mẹ cộng với  phần lợi nhuận sau khi mua lại của công ty con và các khoản lỗ từ các hoạt động trên (nếu có). 

Lợi nhuận giữ lạiW5 (RE) 

$
Công ty mẹ 100.000
Cộng với % lợi nhuận sau khi mua lại (80% x 15.000) (w2) 12.000
112.000

 

Cuối cùng, báo cáo tình hình tài chính hợp nhất có thể được lập. Khoản đầu tư của công ty mẹ vào công ty con  được loại trừ như một khoản mục nội bộ và được thay thế bằng lợi thế thương mại. Tài sản và nợ phải trả sau  đó được cộng lại với nhau toàn bộ (100%) mặc dù công ty mẹ chỉ sở hữu 80% cổ phần của công ty con nhưng  công ty con vẫn được kiểm soát hoàn toàn. NCI trong tài sản ròng của công ty con được báo cáo ở một dòng  riêng. Có phát sinh điều chỉnh hợp nhất đối với sự điều chỉnh giá trị hợp lý của PPE. 

Vì vào ngày báo cáo, Công ty Singapore đang nợ Công ty Marina Bay 5.000 USD, đây là khoản mục nội bộ và khoản phải thu này được loại trừ như một khoản điều chỉnh hợp nhất. Điều đó cũng có nghĩa là Marina Bay  Co phải có một khoản phải trả cho Singapore Co với số tiền tương tự và khoản này cũng sẽ bị loại bỏ. 

Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất của Singapore 

$
Lợi thế thương mại (w3) 45.000
Tài sản cố định (30.000 + 30.000 + điều chỉnh giá trị hợp lý  25.000) 85.000
Tài sản lưu động (30.000 + 30.000 trừ 5.000 phải thu nội bộ) 55.000
185.000
Cổ phiếu thường (Chỉ công ty mẹ) 25.000
Lợi nhuận giữ lại (w5) 112.000
NCI (w4) 23.000
Vốn chủ sở hữu 160.000
Nợ phải trả (25.000 + 5.000 trừ 5.000 phải trả nội bộ) 25.000
185.000

 

Lưu ý NCI được trình bày – là một phần của vốn chủ sở hữu và không bao giờ được trình bày trong mục nợ phải trả.

Total Views: 3 ,