Trung tâm Đào tạo Vietsourcing

Tổng quan

Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS®) 9 Công cụ Tài chính và Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IAS®) 32 Công cụ Tài chính: Trình bày là những chuẩn mực phức tạp, đặc biệt đối với người sử dụng và người lập báo cáo tài chính. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi các học viên ACCA cũng thấy khó trong quá trình học.

công cụ tài chính

Cả hai chuẩn mực này đều liên quan đến hạch toán các công cụ tài chính và cả hai đều có thể xuất hiện trong bài thi môn Báo cáo tài chính (FR). Bài viết này cung cấp một cái nhìn tổng quan nhất về các chủ đề công cụ tài chính liên:

  1. Các tài sản tài chính
  2. Các khoản nợ tài chính
  3. Các công cụ có thể chuyển đổi

1. Các tài sản tài chính

Có hai loại tài sản tài chính chúng ta sẽ xem xét trong bài viết này – đầu tư vào công cụ vốn và đầu tư vào công cụ nợ.

(a) Công cụ vốn (equity instruments)

Công cụ vốn có thể là cổ phiếu đã mua trong một công ty, nhưng không đủ để tạo ra sự ảnh hưởng quan trọng (đối tác liên kết), kiểm soát (công ty con) hoặc kiểm soát chung (dự án liên kết) đối với công ty đó.

Ở đây có hai lựa chọn, tùy thuộc vào mô hình kinh doanh của tổ chức và các đặc điểm của tài sản tài chính. Lựa chọn mặc định là giá trị hợp lý thông qua báo cáo lãi hoặc lỗ (FVTPL).

Công cụ vốn: giá trị hợp lý thông qua báo cáo lãi hoặc lỗ (FVPL)

FVTPL là xử lý mặc định cho các đầu tư vào công cụ vốn, trong đó các chi phí giao dịch như phí môi giới được ghi nhận là chi phí và không được vốn hóa vào giá trị ban đầu của tài sản. Sau đó, khoản đầu tư được định giá lại theo giá trị hợp lý vào cuối mỗi năm, chênh lệch được ghi vào báo cáo lãi lỗ.

Ngoài ra, công cụ vốn có thể được phân loại là giá trị hợp lý thông qua thu nhập toàn diện khác (FVTOCI) nếu có sự lựa chọn. Cần lưu ý rằng lựa chọn này phải được thực hiện ngay từ khi mua và không thể thay đổi, vì vậy các đầu tư vào công cụ vốn không thể được xử lý ngược lại là FVTPL. Đây chỉ là một lựa chọn nếu đầu tư vào công cụ vốn được dự định là một khoản đầu tư dài hạn (nghĩa là không bán ngay).

Công cụ vốn: giá trị hợp lý thông qua thu nhập toàn diện khác (FVTOCI)

Khi sử dụng FVTOCI, các chi phí giao dịch phải được vốn hóa vào giá trị ban đầu của khoản đầu tư. Tương tự như FVTPL, công cụ vốn sau đó sẽ được tái định giá theo giá trị hợp lý vào cuối năm. Sự khác biệt lớn là nơi ghi nhận chênh lệch đó là chúng được ghi vào thu nhập toàn diện khác và là một phần của các thành phần khác trong vốn chủ sở hữu của báo cáo tài chính. Khoản mục này được gọi là Chênh lệch do đánh giá lại công cụ tài chính.

Khi công cụ FVTOCI được bán, khoản chênh lệch này có thể được giữ lại hoặc chuyển vào mục lợi nhuận giữ lại.

(b) Công cụ nợ (debt instruments)

Đây thường là các trái phiếu hoặc chứng chỉ vay, hoặc các công cụ khác có thể mang theo lãi suất và phần thanh toán vốn đầu tư. Có ba phân loại có thể áp dụng cho các công cụ nợ – giá trị được phân bổ, FVTOCI hoặc FVTPL.

Việc phân loại một khoản đầu tư vào các công cụ nợ dựa trên cả hai yếu tố sau:

(a) Mô hình kinh doanh của đơn vị quản lý tài sản tài chính; và

(b) Đặc điểm dòng tiền thuần từ hợp đồng của tài sản tài chính.

Công cụ nợ: Giá trị được phân bổ

Để áp dụng phương pháp này, công cụ phải vượt qua hai kiểm tra; trước tiên là kiểm tra mô hình kinh doanh và sau đó là kiểm tra đặc điểm dòng tiền hợp đồng.

  • Kiểm tra mô hình kinh doanh – đơn vị phải có ý định nắm giữ các tài sản tài chính để thu lãi suất và nhận số tiền hoàn trả khi đáo hạn (tức là các dòng tiền thuộc hợp đồng).
  • Kiểm tra đặc điểm dòng tiền hợp đồng – các điều khoản trong hợp đồng làm phát sinh các dòng tiền hoàn trả chỉ bao gồm tiền lãi và tiền gốc.

Các nguyên tắc phân bổ của kế toán chi phí đòi hỏi việc ghi nhận lãi suất trên số tiền còn nợ. Điều này tương đối đơn giản. Ví dụ, trên một khoản vay 5% trị giá 10 triệu đô la, với 10 triệu đô la được trả lại vào cuối kỳ hạn ba năm, lãi suất sẽ đơn giản được ghi nhận là 500.000 đô la mỗi năm.

Các vấn đề phát sinh khi số dư có thể được trả chênh lệch so với giá gốc hoặc khi phải chịu các chi phí giao dịch ban đầu. Ví dụ, các điều khoản của khoản vay 10 triệu đô la, được phát hành vào ngày 1 tháng 1 năm 20X1, có thể là người nắm giữ nhận được lãi suất 5% mỗi năm, nhưng sau đó nhận lại 11 triệu đô la vào cuối kỳ hạn ba năm, vào ngày 31 tháng 12 năm 20X3. Điều này có nghĩa là người nắm giữ hiện đang kiếm thu nhập tài chính theo hai cách khác nhau. Đầu tiên, họ kiếm được khoản thanh toán 5% hàng năm. Thứ hai, họ kiếm được 1 triệu đô la trong vòng ba năm dưới dạng nhận được nhiều tiền hơn số tiền đã đầu tư.

IFRS 9 yêu cầu áp dụng một tỷ lệ lãi suất không đổi cho số dư này để phản ánh tốt hơn tính thực tế của tình huống. Tỷ lệ này tính đến cả khoản thanh toán hàng năm và khoản phụ trội khi hoàn lại. Trong bài thi FR, tỷ lệ này sẽ được cung cấp trong câu hỏi và được gọi là lãi suất thực tế. Hãy giả sử rằng trong ví dụ này, tỷ lệ lãi suất thực tế là 8,08%. Tỷ lệ này được áp dụng vào số dư hàng năm để tính toán lãi suất kiếm được (thu nhập tài chính) trên khoản đầu tư, đó là số tiền được ghi nhận trong thu nhập tài chính trong báo cáo kết quả kinh doanh.

Cách dễ nhất để làm điều này thường là sử dụng bảng thể hiện sự dịch chuyển giá trị của tài sản.

Số dư đầu kỳ 1/1

$’000

Lãi suất thực tế 8.08%

$’000

Lãi suất đã trả

$’000

Số dư cuối kỳ 31/12

$’000

20X110,000808-50010,308
20X210,308833-50010,641
20X310,641859*-50011,000

*Lưu ý rằng lãi suất thực tế cho năm 20X3 đã được làm tròn để đạt được số dư cuối cùng chính xác – hãy nhớ rằng số gốc ban đầu là 10 triệu đô la cộng thêm 1 triệu đô la vào cuối kỳ hạn ba năm khi được hoàn lại.

Các con số trong cột lãi suất thực tế sẽ là số tiền được ghi nhận như thu nhập tài chính trong báo cáo lãi lỗ hàng năm. Số này tăng lên để phản ánh việc số tiền đầu tư đang tăng lên khi tiến gần đến thời điểm hoàn lại.

Số dư trong cột cuối cùng phản ánh số tiền đầu tư cuối kỳ mỗi cuối năm và cho thấy cách số dư còn lại tăng từ 10 triệu đô la lên 11 triệu đô la trong suốt giai đoạn ba năm.

Các bút toán sẽ như sau:

1 tháng 1 năm 20X1 – Khoản vay 10 triệu đô la được cấp cho bên thứ ba. Điều này làm giảm số dư tiền của đơn vị, nhưng tạo ra một khoản phải thu dài hạn trị giá 10 triệu đô la, vì vậy hạch toán là

Nợ: Khoản phải thu 10 triệu đô la (Dr Loan receivable $10m), 

Có: Tiền 10 triệu đô la (Cr Cash $10m).

Lãi suất sau đó tích luỹ trong năm với lãi suất thực tế là 8,08%. Điều này làm tăng số tiền phải thu và được ghi nhận trong thu nhập tài chính, vì vậy bút toán tiếp theo là

Nợ: Khoản phải thu 808k đô la (Dr Loan receivable $808k), 

Có: Thu nhập tài chính 808k đô la (Cr Finance income $808k).

31 tháng 12 năm 20X1 – Đơn vị nhận được khoản tiền lãi thanh toán 500.000 đô la, tương đương với 5% của số tiền vay 10 triệu đô la. Số tiền này giảm giá trị khoản phải thu, vì vậy hạch toán là

Nợ: Tiền 500k đô la (Dr Cash $500k), 

Có Khoản phải thu 500k đô la (Cr Loan receivable $500k).

Kết quả của những bút toán này là đơn vị có một khoản phải thu cuối kỳ là 10,308 triệu đô la. Tất cả các khoản này sẽ được ghi nhận là tài sản dài hạn, vì số tiền không được thu được cho đến ngày 31 tháng 12 năm 20X3.

Quá trình này tiếp tục trong hai năm tiếp theo, cho đến khi toàn bộ số tiền được hoàn trả vào ngày 31 tháng 12 năm 20X3

Nợ: Tiền 11 triệu đô la (Dr Cash $11m), 

Có: Khoản phải thu 11 triệu đô la (Cr Loan receivable $11m).

Tổng thu nhập tài chính được ghi nhận trong báo cáo lợi nhuận trong ba năm là 2,5 triệu đô la, bao gồm 808k đô la + 833k đô la + 859k đô la. Số tiền 2,5 triệu đô la này đại diện cho toàn bộ lãi suất hàng năm mà đơn vị thu được trong suốt ba năm. Đó là số tiền lãi1,5 triệu đô la (500k đô la mỗi năm) và số tiền thặng dư 1 triệu đô la nhận được (sự chênh lệch giữa việc cho vay 10 triệu đô la và nhận 11 triệu đô la).

Các công cụ nợ: giá trị hợp lý thông qua thu nhập toàn diện khác (FVTOCI)

Một phương pháp khác đo lường công cụ nợ là phương pháp giá trị hợp lý thông qua thu nhập toàn diện khác (FVTOCI). Tương tự việc ghi nhận công cụ theo phương pháp giá trị phân bổ, hai kiểm tra phải được thực hiện:

  • Kiểm tra mô hình kinh doanh – mục tiêu của mô hình kinh doanh của đơn vị là đồng thời nắm giữ các tài sản tài chính để thu hồi các luồng tiền theo hợp đồng và cũng để bán tài sản. Điều này có thể bao gồm việc bán để đáp ứng nhu cầu thanh khoản hoặc để duy trì mức lợi tức cụ thể.
  • Kiểm tra các đặc điểm dòng tiền theo hợp đồng – các điều khoản hợp đồng tạo ra các dòng tiền hoàn lại chỉ bao gồm các khoản lãi suất và gốc.

Nếu đơn vị nắm giữ công cụ nợ theo phương pháp FVTOCI, họ vẫn sẽ tạo bảng phân bổ như đã nêu ở trên, ghi nhận con số lãi đó vào thu nhập tài chính. Khi kết thúc năm, tài sản sẽ được tái định giá theo giá trị hợp lý, với sự tăng giảm được ghi nhận trong thu nhập toàn diện khác và được trình bày như một khoản có thể được tái phân loại lại sau này vào báo cáo lãi hoặc lỗ.

Công cụ nợ: giá trị hợp lý thông qua báo cáo lãi hoặc lỗ (FVTPL)

Tài sản tài chính nên được đo lường theo FVTPL trừ khi chúng được đo lường theo giá trị phân bổ hoặc FVOCI. Ví dụ: khoản đầu tư vào các công cụ nợ được nắm giữ để giao dịch thường xuyên và do đó không đạt yêu cầu kiểm tra mô hình kinh doanh về giá trị phân bổ và FVOCI.

Các tài sản tài chính được đo lường theo FVTPL nên được tái định giá vào mỗi cuối năm với bất kỳ chênh lệch nào được ghi nhận trong báo cáo lãi lỗ.

2. Nợ phải trả tài chính

Trong kỳ thi FR, các khoản nợ phải trả tài chính sẽ được ghi nhận theo phương pháp giá trị phân bổ. Điều này tương tự như việc đo lường đã được thể hiện trước đó cho các tài sản được ghi nhận theo phương pháp giá trị phân bổ. Thay vì có thu nhập tài chính và một tài sản, sẽ có một chi phí tài chính và một khoản nợ phải trả. Sự khác biệt chính trong xử lý kế toán liên quan đến việc xử lý ban đầu khi phát hành nghĩa vụ tài chính. Ban đầu, chúng được công nhận theo giá trị thuần tức là bằng số tiền nhận được trừ chi phí phát hành.

Do đó, nếu một tổ chức muốn gọi vốn 10 triệu đô la, nhưng trả cho môi giới 200.000 đô la để gọi vốn, việc ghi sổ ban đầu là

Nợ Tiền 9,8 triệu đô la (Dr Cash $9.8m) và

Có Nợ  phải trả (Cr Liability $9.8m)

Hạch toán 200.000 đô la vào báo cáo lãi lỗ ngay lập tức là không chính xác vì khoản phí này cần phải được phân bổ trong suốt thời hạn của công cụ. Điều này được thực hiện bằng cách áp dụng lãi suất thực tế cho khoản nợ phải trả còn lại. Như đã đề cập trước đây, lãi suất thực tế sẽ được cho trong đề thi trong bài thi.

Ở đây, lãi suất thực tế đối với khoản nợ phải trả hiện kết hợp tối đa ba yếu tố. Bao gồm tiền lãi hàng năm phải trả, bất kỳ khoản phí bảo hiểm nào phải hoàn trả khi mua lại/trả nợ và bất kỳ chi phí phát hành nào. Điều này được thể hiện trong ví dụ dưới đây.

VÍ DỤ

Oviedo Co phát hành giấy nhận nợ 5% trị giá 10 triệu đô la vào ngày 1 tháng 1 năm 20X1,chi phí phát hành là 200.000 đô la. Những giấy nhận nợ này được hoàn lại với mức phụ trội là 1 triệu đô la vào ngày 31 tháng 12 năm 20X3, tạo ra một lãi suất thực tế là 8,85%.

Trong ví dụ trên, 5% được gọi là lãi suất danh nghĩa (coupon rate), tức số tiền được yêu cầu thanh toán hàng năm. Điều này luôn dựa trên giá trị gốc (tức là mệnh giá của công cụ nợ), có nghĩa là 500.000 đô la sẽ phải thanh toán hàng năm (tức là 5% của 10 triệu đô la). Sử dụng số liệu sai là một sai lầm phổ biến trong bài thi FR – số tiền thanh toán hàng năm sẽ không thay đổi trong suốt thời hạn của công cụ và không nên tính dựa trên số dư nợ phải trả hàng năm.

Như đã thấy trong ví dụ trước đó liên quan đến tài sản tài chính được hạch toán theo phương pháp giá trị phân bổ, lãi suất thực tế sẽ được áp dụng cho số dư nợ còn lại trong mỗi kỳ. Một lần nữa, sử dụng bảng phân bổ là cách dễ nhất để tính toán điều này, như được thể hiện dưới đây:

Số dư đầu kỳ 1/1

$’000

Lãi suất thực tế 8.85%

$’000

Tiền lãi thanh toán mỗi năm

$’000

Số dư cuối kỳ 31/12

$’000

20X19,800867-50010,167
20X210,167900-50010,567
20X310,567933*-50011,000

* Lưu ý rằng tiền lãi thực tế cho 20X3 đã được làm tròn một chút để có được số dư cuối kỳ chính xác.

Các bút toán trong năm 20X1 sẽ như sau:

1 tháng 1 năm 20X1 – Giấy nhận nợ được phát hành, có nghĩa là Oviedo Co nhận được 9,8 triệu đô la, bằng 10 triệu đô la trừ chi phí phát hành. Do đó, các bút toán là:

Nợ Tiền 9,8 triệu đô la (Dr Cash $9.8m), 

Có Nợ phải trả tài chính 9,8 triệu đô la (Cr Loan payable $9.8m).

Trong năm, lãi suất trên khoản nợ được ghi nhận theo lãi suất thực tế là 8,85%,

Nợ Chi phí tài chính 867k đô la (Dr Finance cost $867k), 

Có Nợ phải trả tài chính 867k đô la (Cr Loan payable $867k).

Vào ngày 31 tháng 12 năm 20X1 – Khoản thanh toán 500k đô la được thực hiện,

Nợ Phải trả tài chính 500k đô la (Dr Loan payable $500k)

Có Tiền 500k đô la (Cr Cash $500k).

Điều này dẫn đến khoản nợ phải trả cuối kỳ là 10.167 triệu đô la. Toàn bộ khoản này sẽ được ghi nhận như một khoản nợ dài hạn, vì không khoản nào trong số nó sẽ được hoàn trả cho đến ngày 31 tháng 12 năm 20X3. Sẽ không chính xác nếu chia thành một phần ngắn hạn và một phần dài hạn như đối với hợp đồng thuê. Trong ví dụ này, vào ngày 31 tháng 12 năm 20X2, 10.567 triệu đô la sẽ được trình bày như một khoản nợ ngắn hạn vì sẽ được trả trong 12 tháng tiếp theo.

Nếu chúng ta nhìn vào cột lãi suất thực tế , chúng ta sẽ thấy tổng cộng là 2,7 triệu đô la (867k đô la + 900k đô la + 933k đô la). Đây là tổng số tiền sẽ được ghi nhận vào báo cáo lãi lỗ trong suốt giai đoạn ba năm. Số tiền này bao gồm ba yếu tố:

1,5 triệu đô la tiền lãi thanh toán (500k đô la mỗi năm)

1 triệu đô la là khoản phụ trội (cho vay 10 triệu đô la, nhưng trả lại 11 triệu đô la)

200k đô la chi phí phát hành

Như chúng ta có thể thấy, các chi phí phát hành đã được ghi nhận vào lợi nhuận trong suốt ba năm, thay vì được ghi nhận ngay trong năm 20X1. Nói cách khác, chúng đã được phân bổ trong suốt thời hạn nợ.

3. Các công cụ chuyển đổi

Các công cụ có thể chuyển đổi là các công cụ tài chính cho phép người nắm giữ có quyền yêu cầu hoàn trả số tiền gốc hoặc chuyển đổi số dư thành cổ phiếu. Trong kỳ thi FR, bạn chỉ xem xét các công cụ có thể chuyển đổi từ góc độ của người phát hành, là bên nhận tiền khi phát hành công cụ có thể chuyển đổi. Chúng thường có dạng trái phiếu có thể chuyển đổi hoặc giấy nợ có thể chuyển đổi (công cụ nợ).

Các công cụ chuyển đổi đưa ra một thách thức đặc biệt, vì những công cụ này cuối cùng có thể dẫn đến việc phát hành cổ phiếu hoặc hoàn trả khoản vay/trái phiếu, nhưng sự lựa chọn sẽ nằm trong tay của người nắm giữ khoản vay/người nắm giữ trái phiếu. Vì chúng ta không biết liệu người nắm giữ sẽ chọn nhận tiền hay chuyển đổi công cụ thành cổ phiếu, chúng ta phải phản ánh cả hai yếu tố trong báo cáo tài chính. Do đó, những khoản này được hạch toán bằng cách ban đầu tách công cụ thành các thành phần vốn chủ sở hữu và nợ phải trả và trình bày tương ứng từng thành phần trên báo cáo tình hình tài chính.

Thành phần nợ phải trả là điều đầu tiên cần tính toán. Chúng ta giải quyết vấn đề này bằng cách tính giá trị hiện tại của các khoản thanh toán theo lãi suất thị trường (sử dụng lãi suất trên một công cụ tài chính tương đương mà không có tùy chọn chuyển đổi). Tỷ lệ chiết khấu cần thiết sẽ được cung cấp trong kỳ thi.

Trên thực tế, lãi suất thị trường sẽ cao hơn lãi suất trái phiếu, là số tiền hàng năm phải trả cho người nắm giữ công cụ nợ. Điều này là do người nắm giữ công cụ nợ sẵn sàng chấp nhận mức lãi suất hàng năm thấp hơn so với thị trường, để đổi lấy quyền chọn chuyển đổi công cụ nợ thành cổ phiếu.

Khi thành phần nợ phải trả đã được tính toán, thành phần vốn chủ sở hữu sẽ được tính toán. Đây chỉ đơn giản là một con số cân bằng và thể hiện sự khác biệt giữa tổng số tiền nhận được khi phát hành và thành phần nợ được tính toán ở trên.

VÍ DỤ

Oviedo Co phát hành 10 triệu đô la trong cổ phiếu cho vay có thể chuyển đổi 5% vào ngày 1 tháng 1 năm 20X1. Cổ phiếu này sẽ được hoàn trả lại theo mệnh giá (10 triệu đô la) vào ngày 31 tháng 12 năm 20X3 hoặc chuyển đổi thành 10 triệu cổ phiếu phổ thông trị giá 0,25 đô la vào ngày đó. Các cổ phiếu cho vay tương đương mà không có quyền chuyển đổi có lãi suất 8%. Tỷ lệ chiết khấu liên quan được hiển thị dưới đây.

Số tiền phải trả trongChiết khấu ở mức 5%Chiết khấu ở mức 8%
1 năm0.9520.926
2 năm0.9070.857
3 năm0.8640.794
2.7232.577

Chúng ta cần lưu ý rằng các tỷ lệ chiết khấu 5% là thông tin cho để đánh lạc hướng. Phải sử dụng là tỷ lệ chiết khấu theo lãi suất thị trường – tức là 8%. Điều duy nhất chúng ta cần 5% là để tính toán khoản thanh toán lãi suất hàng năm. Vì đây là khoản vay 10 triệu đô la với lãi suất 5%, điều này đơn giản là có nghĩa là Oviedo Co sẽ phải thanh toán hàng năm 500 nghìn đô la cho nhà đầu tư.

Do đó, chúng ta có thể tính giá trị của thị trường áp cho các giấy nhận nợ này bằng cách xem xét giá trị hiện tại của tất cả các khoản thanh toán, được chiết khấu theo tỷ lệ lãi suất thị trường. Nếu đây là một khoản vay bình thường, bỏ qua việc chuyển đổi, Oviedo Co sẽ trả 500 nghìn đô la vào các năm 20X1 đến 20X3, và sau đó thực hiện khoản thanh toán cuối cùng là 10 triệu đô la vào ngày 31 tháng 12 năm 20X3.

Vì tỷ lệ lãi suất thị trường là 8%, ta có thể tính giá trị hiện tại của các khoản thanh toán này. Các giá trị này được tính toán trong bảng dưới đây.

NămThanh toán hàng năm

$’000

Chiết khấu ở mức 8%Giá trị hiện tại

$’000

20X15000.926463
20X25000.857428.5
20X310,5000.7948,337
Tổng  9,227

Giá trị hiện tại của tất cả các khoản thanh toán là 9.229 triệu đô la. Điều này có nghĩa là Oviedo Co đã nhận được 10 triệu đô la, nhưng giá trị hiện tại của các khoản thanh toán chỉ có giá trị ban đầu là 9.229 triệu đô la Hoa Kỳ. Kết quả là, nhà đầu tư trái thực chất mất đi 771 nghìn đô la so với trường hợp họ đơn giản là cho Oviedo Co một khoản vay bình thường với tỷ lệ lãi suất thị trường.

771k đô la này là số tiền lãi mà những người nắm giữ trái phiếu sẵn sàng mất để có quyền chọn chuyển khoản vay thành cổ phiếu. Đây được coi là giá trị ban đầu của yếu tố vốn chủ sở hữu.

Ngày 1 tháng 1 năm 20X1, bút toán như sau

Nợ Tiền 10 triệu đô la (Dr Cash $10m) – phản ánh toàn bộ số tiền nhận được từ việc phát hành công cụ có thể chuyển đổi

Có Nợ phải trả 9.229 triệu đô la (Cr Convertible debt $9.229m) – phản ánh giá trị hiện giá của thành phần nợ vào ngày 1 tháng 1 năm 20X1

Có Quyền chọn chuyển đổi 0.771 triệu đô la (Cr Reserve for convertible debt $0.771m) – phản ánh giá trị trong thành phần vốn chủ

Số dư quyền chọn nằm trong trong các thành phần khác của vốn chủ sở hữu. Sau đó, số lượng vốn này sẽ không thay đổi cho đến khi thực hiện chuyển đổi, nhưng thành phần nợ phải trả phải hạch toán theo phương pháp giá trị phân bổ. Số dư phải là 10 triệu đô la vào cuối kỳ hạn ba năm của công cụ có thể chuyển đổi, phản ánh số tiền mà người nắm giữ sẽ yêu cầu nếu họ yêu cầu trả nợ thay vì chuyển đổi công cụ nợ.

Số dư đầu kỳ 1/1

$’000

Lãi suất thực tế 8%

$’000

Thanh toán lãi hàng năm

$’000

Số dư cuối kỳ 31/12

$’000

20X19,229738-5009,467
20X29,467757-5009,724
20X39,724776*-50010,000

*Lưu ý rằng lãi suất thực tế cho năm 20X3 đã được làm tròn nhỏ để có số dư cuối cùng chính xác.

Tương tự như trường hợp các khoản nợ tài chính không có tính chất chuyển đổi đã được nêu trước đó, cột lãi suất thực tế sẽ được ghi nhận trong báo cáo lãi lỗ mỗi năm như chi phí tài chính.

Vào cuối ba năm, Công ty Oviedo sẽ hoặc trả nợ 10 triệu đô la, hoặc nợ này sẽ được chuyển đổi thành 10 triệu cổ phiếu có mệnh giá 0,25 đô la theo điều khoản của công cụ này, và số dư 10 triệu đô la cùng với số dư quyền chuyển đổi 771 nghìn đô la sẽ được chuyển vào vốn cổ phần và phần thặng dư vốn cổ phần tùy theo yêu cầu.

Tóm tắt

Bài viết đã xem xét các vấn đề chính liên quan đến công cụ tài chính có thể được kiểm tra trong bài thi FR. Để làm bài tốt môn FR, thì khả năng nhận diện các xử lý tiềm năng cho tài sản và nợ phải trả tài chính được đảm bảo, cần thực hiện các tính toán giá trị và hiểu rõ các ghi chép kế toán yêu cầu cho một công cụ có tính chất chuyển đổi. Đây là một trong những lĩnh vực học thuật nhất của môn học, nhưng cũng là một trong những lĩnh vực trọng tâm sẽ được phát triển nâng cao trong môn Báo cáo Kinh doanh Chiến lược.

Total Views: 3490 ,