Trung tâm Đào tạo Vietsourcing

Hợp đồng lao động năm 2021 – Những quy định mới cần biết

Từ năm 2021, Bộ luật Lao động (BLLĐ) năm 2019 sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, người lao động cần nắm rõ những quy định mới mà trước khi ký hợp đồng lao động để đảm bảo quyền lợi cũng như nghĩa vụ phải thực hiện.

Theo Khoản 1 Điều 20 BLLĐ năm 2019, chỉ còn 02 loại hợp đồng lao động (HĐLĐ) là Hợp đồng không xác định thời và Hợp đồng xác định thời hạn. Theo đó, Bộ luật mới đã chính thức bỏ quy định về HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

BLLĐ năm 2019 cũng đã bổ sung thêm hình thức hợp đồng lao động điện tử bên cạnh hình thức văn bản và bằng lời nói. Theo Điều 14 Bộ luật này, hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.”

Tại khoản 2 Điều 14 BLLĐ năm 2019, người sử dụng lao động và người lao động chỉ được giao kết bằng lời nói với HĐLĐ có thời hạn dưới 01 tháng, trừ một số trường hợp:

– Giao kết HĐLĐ với nhóm người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên thông qua một người lao động được ủy quyền giao kết hợp đồng để làm công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

– Giao kết HĐLĐ với người chưa đủ 15 tuổi.

– Giao kết HĐLĐ với lao động là người giúp việc gia đình.

Điều 13 BLLĐ năm 2019 đã ghi nhận: Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động. Theo đó, chỉ cần đáp ứng 02 điều kiện sau thì văn bản thỏa thuận giữa các bên sẽ được xác định là HĐLĐ:

– Có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương.

– Có sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên.

Total Views: 2 ,