Trung tâm Đào tạo Vietsourcing

Test trang quiz

Câu hỏi ôn tập

Họ và tên

Điền vào chỗ trống

Trong gì đẹp bằng

Which of the following is NOT part of the process of developing a new International Financial Reporting Standard?

Which THREE of the following are functions of the International Accounting Standards Board?

Total Views: 95 ,