Trung tâm Đào tạo Vietsourcing

Lộ trình áp dụng IFRS tại Việt Nam? Những vấn đề cần chú ý? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp những thắc mắc với lộ trình chi tiết áp dụng IFRS tại Việt Nam do Bộ Tài chính công bố.

Lộ trình áp dụng IFRS

Lộ trình áp dụng IFRS được chia làm 3 giai đoạn

 • Giai đoạn 1 (Giai đoạn chuẩn bị): từ năm 2019 đến hết năm 2021.
 • Giai đoạn 2 (Giai đoạn áp dụng tự nguyện): từ năm 2022 đến hết năm 2025.
 • Giai đoạn 3 (Giai đoạn áp dụng bắt buộc): từ sau năm 2025.

Giai đoạn chuẩn bị

2019 – 2021

Giai đoạn chuận bị Bộ tài chính chuẩn bị các điều kiện cần thiết.

 1. Công bố bản dịch IFRS ra tiếng Việt (bạn xem bản dịch Tại Đây)
 2. Xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn áp dụng IFRS.
 3. Xây dựng các chế tài liên quan.
 4. Đào tạo nguồn lực, quy trình triển khai cho các doanh nghiệp.

Giai đoạn tự nguyện

2022 – 2025

Một số doanh nghiệp sau có nhu cầu và đủ nguồn lực tự nguyện được Bộ tài chính lựa chọn:

 1. Công ty mẹ của tập đoàn kinh tế Nhà nước quy mô lơn có khoản vay được tài trợ bởi các định chế tài chính quốc tế.
 2. Công ty niêm yết.
 3. Công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ chưa niêm yết.
 4. Các công ty mẹ khác như câu và đủ nguồn lực tự nguyện áp dụng IFRS.
 5. Các doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là công ty con của công ty mẹ ở nước ngoài có nhu cầu và đủ nguồn lực, thông báo cho Bộ Tài chính trước khi tự nguyện áp dụng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế IFRS để lập báo cáo tài chính riêng

 

Giai đoạn bắt buộc

Sau năm 2025

Bộ tài chính căn cứ vào nhu cầu, khả năng sẵn sàng của các doanh nghiệp và tình trạng thực tế để quy định thời điểm cụ thế bắt buộc áp dụng cho từng đối tượng cụ thể.

(Nguồn: Quyết định 345/QĐ-BTC)

 • Các doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng IFRS phải áp dụng tất cả các chuẩn mực báo cáo quốc tế – IFRS đã có hiệu lực theo quy định của IASB tại cùng một thời điểm. Khi IASB có sự thay đổi bổ xung các IFRS thì Việt Nam sẽ áp dụng chậm nhất sau 3 năm kê từ thời điểm các sửa đổi, bổ xung IFRS có hiệu lực.
 • Các doanh nghiệp tự nguyên hoặc bắt áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS lập báo cáo tài chính hợp nhất hoặc báo cáo tài chính riêng không phải lập báo cáo theo VAS, chỉ lập duy nhất bộ báo cáo tài chính IFRS để công bố theo pháp luật Việt Nam.

Các bạn có thể tham khảo các khóa học:

 1. Các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế – cơ bản.
 2. Các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế – nâng cao.
 3. Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS.
Total Views: 16 ,