Trung tâm Đào tạo Vietsourcing

Thử làm bài kiểm tra nhé
nhiều quà 2

Quiz 3

Đây là bài test số 3

1 / 4

IFRS có bao nhiêu chuẩn mực

2 / 4

150/3

3 / 4

10+20

4 / 4

5*40

Quiz 3

Your score is

The average score is 72%

0%

Total Views: 107 ,