Trung tâm Đào tạo Vietsourcing

Khiếu nại

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

CỦA HỌC VIÊN

Khi học viên bắt đầu theo học tại Trung tâm, Trung tâm sẽ gửi email “Chào mừng”, đính kèm thông tin để học viên có thể đóng góp ý kiến hoặc khiếu nại trong quá trình học: students@vietsourcing.com

Khi Trung tâm nhận được khiếu nại từ khách hàng, Trưởng bộ phận hỗ trợ đào tạo ghi nhận, xem xét lỗi phát sinh từ bộ phận nào, trao đổi với bộ phận đó, tìm phương án giải quyết và phản hồi lại học viên trong vòng 24 giờ.

Thời hạn giải quyết: trong vòng 24:00

Phản hồi học viên: Cảm ơn ý kiến từ học viên, trung tâm đã ghi nhận và khắc phục, …

 

  • Nếu bạn muốn gửi các khiếu nại cho Trung tâm, bạn vui lòng liên hệ hotline 0943428998 hoặc gửi thông tin tới email students@vietsourcing.com
  • Trong trường hợp bạn chưa hài lòng với kết quả hỗ trợ của Vietsourcing, bạn vui lòng liên hệ với ACCA để được hỗ trợ https://forms.accaglobal.com/contact-us.
  • Thông tin chi tiết có thể tìm thấy trên trang web ACCA tại liên kết sau: https://www.accaglobal.com/gb/en/footertoolbar/contact-us/connect/unhappy.html

 

Trân trọng,

 

Nguyễn Phương Hằng

Giám đốc

PROCEDURES FOR SETTLEMENT

OF STUDENT COMPLAINTS

 

When students start studying at the Center, the Center will send a “Welcome” email, attaching information so that students can contribute ideas or complain during their studies: students@vietsourcing.com

When the Center receives a complaint from a customer, the Head of the Training Support Department records and considers which department the error arises from, communicates with that department, finds a solution to it, and gives feedback to the student in the next day within 24 hours.

Processing time: within 24:00

Student feedback: Thanks for the comments from students, the center has recorded and corrected, …

Best regards,

Nguyen Phuong Hang

Director

Total Views: 39 ,